PGS.TS Bùi Quang Tuyển

  • Họ và tên             : PGS.TS.TTUT Bùi Quang Tuyền
  • Chức vụ               :  Nguyên chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật thần kinh - Học viện Quân Y 
  • Đơn vị công tác : Bệnh Viện Quận Y 103

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN