BS CKI Nguyễn Thị Hồng Lạc

  • Họ và tên             : BS CKI Nguyễn Thị Hồng Lạc
  • Chức vụ               : Chủ nhiệm khoa Nhi
  • Đơn vị công tác : Bệnh viện Nông nghiệp

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN