PGS.TS Đoàn Hữu Nghị

  • Họ và tên             : PGS.TS Đoàn Hữu Nghị
  • Chức vụ               : Giám đốc Bệnh viện E
  • Đơn vị công tác  :  Bệnh viện E - Hà Nội

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN