ThS Lê Văn Lễ

  • Họ và tên             : ThS BS Lê Văn Lễ
  • Chức vụ               : Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp
  • Đơn vị công tác  : Bệnh Viện Nông Nghiệp

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN