PGS.TS Lê Thế Biểu

  • Họ và tên             : PGS.TS. Lê Thế Biểu
  • Chức vụ               : Giám đốc
  • Đơn vị công tác  :  Bệnh viện Đa khoa Thăng Long

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN