PGS.TS Đoàn Văn Đệ

  • Họ và tên             : PGS.TS Đoàn Văn Đệ
  • Chức vụ               : Chủ nhiệm bộ môn: Tim - Thận - Khớp - Nội tiết
  • Đơn vị công tác  : Bệnh viện 103 - Học viện Quân y 

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN