PGS.TS Nguyễn Thanh Chò

  •  Họ và tên             : PGS.TS. Nguyễn Thanh Chò
  • Chức vụ               : Chủ nhiệm bộ môn dinh dưỡng
  • Đơn vị công tác  : Bệnh viện 103 -  Học viện Quân Y

 

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN